Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Hedef Kitle: FETİH ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel verileri işlenen gerçek kişiler.

Hazırlayan: FETİH ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon: 1.0

Onaylayan: FETİH ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından onaylanmıştır.

 

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

1.2. Kapsam

1.3. Dayanak

1.4. Tanımlar

2.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

2.3. Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi

3.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1.  Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun işlenmesi

3.2.  Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

3.3.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

3.4.  Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

3.5.  Kişisel Verilerin Aktarılması

4.  KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

5.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

6.  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

7.  KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.1.  Kişisel Veri Sahibinin Haklan

7.2.  Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

7.3.  Fetih Alüminyum’un Başvurulara Cevap Vermesi

7.4.  Kişisel Veri Sahihinin Başvurusunun Reddedilmesi

7.5.  Kişisel Veri Sahibinin KVK Kuruluna Şikâyette Bulunma Hakkı

8.  YÜRÜTME

9.  YÜRÜRLÜK ve İLANI

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar

EK 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçlan

 

FETİH ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

1. GİRİŞ

FETİH ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“FETİH ALÜMİNYUM”) Sektörde,

yaygın market zincirlerinde, kaliteli ürünleri, en uygun fiyatla sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamaktayız.

FETİH ALÜMİNYUM yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına Önem vermekte olup iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. FETİH ALÜMİNYUM Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının FETİH ALÜMİNYUM organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. FETİH ALÜMİNYUM bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

1.1. Amaç

Bu Politikanın amacı. Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, FETİH ALÜMİNYUM organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. FETİH ALÜMİNYUM kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

1.2. Kapsam

Politika, FETİH ALÜMİNYUM iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.

1.3. Dayanak

Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanunu, 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kuruluş Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kânunu ve diğer ilgili mevzuattan ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile FETİH ALÜMİNYUM uygulamalarına dönüştürülmektedir.

1.4. Tanımlar

Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
 

 

 

Başvuru Formu

 

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

 

İlgili kullanıcı

 

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha  

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

 

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel veri  

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

 

 

Kişisel       verilerin işlenmesi

 

 

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel       verilerin

anonim             hale getirilmesi

 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 

Kişisel veri sahibi

 

 

Kişisel verileri FETİH ALÜMİNYUM tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.

 

Kişisel       verilerin silinmesi

 

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel verilerin yok edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
 

Kurul

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefî inancı, dini, | mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili

verileri ile biometrik ve genetik verileri.

 

Periyodik imha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının 1 ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya

anonim hale getirme j işlemi.

Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen

gerçek ve tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği | kayıt

sistemi.

Veri sahibi / İlgili kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya

tüzel kişi.

Veri Temsilcisi Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.
Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında

Yönetmelik

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

FETİH ALÜMİNYUM, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. FETİH ALÜMİNYUM, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alman önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

2.3. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi

FETİH ALÜMİNYUM, kişisel verilerim hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve haklan kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir.

Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, FETİH ALÜMİNYUM gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksikler ve eğitimlerin sonucu FETİH ALÜMİNYUM yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişiklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1.  Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

i.  Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.

ii.  Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama

İşlenen kişisel verileri güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ayrıca plan ve programlı çalışılmaktadır.

iii.  Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir.

iv.  İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta; belirlenen amaçlara bağlı ve amaçla sınırlı şekilde işlenmektedir.

v.  Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan asgari süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

3.2.   Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri, sahibinin açık rıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.

ii.  Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması

Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

A.  Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi

Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

B.  Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

C.  Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veya sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

D.  Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

FETİH ALÜMİNYUM hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

E.  Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilini Alenileştirmesi

Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel verilen alenileştirme amacıyla sınıflı olarak, kişisel verileri işlenebilir.

F.  Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme

Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

G.  Meşru Menfaat için Zorunlu Veri İşleme

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, FETİH ALÜMİNYUM meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

 

3.3.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

FETİH ALÜMİNYUM özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politikamda belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen en hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

3.4.  Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

FETİH ALÜMİNYUM, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu haklan konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel verilerinin korunmasını, Politikadaki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı yürütülmektedir.

3.5.  Kişisel Verilerin Aktarılması

FETİH ALÜMİNYUM, kişisel veri işleme amaçlan doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. FETİH ALÜMİNYUM aktarma işlemlerim, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.

i.  Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin aktarılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dâhil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 3. FETİH ALÜMİNYUM’ un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
 5. FETİH ALÜMİNYUM’ un veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla FETİH ALÜMİNYUM meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,
 7. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.

 

ii.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler, Politika ’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

4.  KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

FETİH ALÜMİNYUM, Üretim, Satın Alma-İdari İşler, İnsan Kaynakları Ve Muhasebe-Finans iş süreçlerinde çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, stajyer, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, ziyaretçiden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine göre işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden FETİH ALÜMİNYUM ’in alanında bildirilmektedir.

Kişisel veri işleme amaçlan kişisel veri kategorilerine göre, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat Uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.

Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, avukatlar, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelere veri aktarımı söz konusu değildir.

 

5.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

FETİH ALÜMİNYUM, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, FETİH ALÜMİNYUM bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.

 

6.  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

FETİH ALÜMİNYUM, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. FETİH ALÜMİNYUM, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

 

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.1.  Kişisel Veri Sahibinin Haklan

Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 1. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan İşlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 2. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

vii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2.  Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle FETİH ALÜMİNYUM’ a iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar “Veri Sahibi Başvuru Formu” (Ek-4) doldurularak, FETİH ALÜMİNYUM’ a başvurabilir.

7.3.  FETİH ALÜMİNYUM’ un Başvurulara Cevap Vermesi

FETİH ALÜMİNYUM, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde FETİH ALÜMİNYUM’ a iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

7.4.  Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

FETİH ALÜMİNYUM, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
 5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
 10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
 11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

7.5.  Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; FETİH ALÜMİNYUM’ un cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

7.6.  Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler

FETİH ALÜMİNYUM, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. FETİH ALÜMİNYUM, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

8.  YÜRÜTME

Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlüklüye konulmuştur. Politika ’nın teknik yürütümü

“Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası”(Ek-5) ile sağlanmaktadır.

İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni” (Ek-6), “Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi” (Ek-7) “Çalışan Kişisel Verileri İşleme Aydınlatma Metni” (Ek-8), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” (Ek-9), “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-10), “Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni” (Ek-11) ile gerçekleştirilmektedir.

Kanun ve Politika’ nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden FETİH ALÜMİNYUM Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.

9.  YÜRÜRLÜK ve İLANI

Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika ‘da meydana gelecek değişiklikler FETİH ALÜMİNYUM’ un internet sitesinde yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

 

 

EKLER

Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları Ek 4- Veri Sahibi Başvuru Formu

Ek 5- Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Ek 6- Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni

Ek 7- Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi

Ek 8- Çalışan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Muvafakat namesi Ek 9- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Ek 10- İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Ek 11- Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

VERİ KATEGORİLERİ KİŞİSEL VERİ
 

 

 

 

 

 

Kimlik

Adı, Soyadı Anne-Baba Adı

Anne Kızlık Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri Medeni Hali

Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No TC Kimlik No

Pasaport Numarası

Geçici TC Kimlik Numarası Cinsiyet Bilgisi

TC Kimlik Kartı Sürücü Belgesi

 

 

İletişim

Adres

E Posta Adresi İletişim Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) Telefon No

 

 

Özlük

Bordro Bilgileri Disiplin Soruşturması

İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları Özgeçmiş Bilgileri

Performans Değerlendirme Raporları

Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.
 

 

Müşteri İşlem

Fatura Senet

Çek Bilgileri

Giriş-Çıkış Bilgileri Sipariş Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği Çalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri Kamera Kayıtları
Finans  

IBAN Numarası

 

 

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri Gidilen Kurslar

Meslek İçi Eğitim Bilgileri Sertifikalar

Transkript Bilgileri

 

 

 

Sağlık Bilgileri

Engellilik Durumuna Ait Bilgiler Kan Grubu Bilgisi

Kişisel Sağlık Bilgileri

Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları Test Sonuçlan

Muayene Verileri

Reçete Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik

Tedbirleri

Ceza Mahkûmiyetine İlişkin Bilgiler

Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler

Biometrik Veri Parmak İzi Bilgileri

 

 

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikâyetlerin Takibi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
İş Ortakları, Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması
Faaliyetlerinin İlgili Mevzuata veya Şirket Prosedürlerine Uyumlulaştırma Planlama ve Yönetimi

 

 

EK 3 -Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçlan

 

FETİH ALÜMİNYUM Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak çalışan adayı, çalışan, hissedar, ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ürün veya hizmet alan kişi ve ziyaretçinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir;

 

 

Veri Aktanım Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri FETİH ALÜMİNYUM faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı

  kişiler  
Tedarikçi FETİH ALÜMİNYUM’ a veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar FETİH ALÜMİNYUM’ un

dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı

Yetkili       Kamu Kuruluşları Kurum ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine          göre          FETİH ALÜMİNYUM’ dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve

kuruluşları

İlgili     kamu Kuruluşlarının yetkisine bağlı amaçla sınırlı kurum    ve kanuni talep ettiği